Kvalitet

Thor Ahlgren är idag certifierade enligt ISO 9001 och IATF 16949.

Vi tillverkar produkter till kunder med högt ställda krav och förväntningar. Verksamheten och dess processer ska utformas och bedrivas så att våra kunder får ett mervärde genom att använda Thor Ahlgren AB som en långsiktig partner. Produkterna ska levereras i rätt tid och produceras med en målsättning mot noll fel.

Miljö

Gällande den yttre miljön har Thor Ahlgren varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003, vilket har medfört ett aktivt arbete under dessa år för att förbättra vår påverkan på den yttre miljön.

CO2-beräkning

CO2-utsläpp är den främsta anledningen till de globala klimatförändringarna. Således arbetar vi idag aktivt med att minska vårt CO2-avtryck i vår verksamhet.

För realtidsinformation gällande CO2-eq/kWh per land i världen kan man besöka följande sida: 

https://app.electricitymap.org/map

Tillsammans med Position Green har vi tagit fram en sammanställning av vårt CO2- avtryck. Sammanställningen baseras på Green House Gas Protocol (GHG) och innefattar tre olika scope:

Scope 1: inkluderar alla direkta CO2-utsläpp från vår verksamhet
Scope 2: inkluderar indirekta CO2-utsläpp från inköpt energi
Scope 3: inkluderar alla andra CO2- utsläpp från aktiviteter vi idag inte har kontroll över själva.

Vi kan redovisa på artikelnivå hur stort CO2-avtrycket är på respektive artikel, fråga oss gärna!

Policies

Dessa fastställer de grundläggande principer och värderingar vi vill skall råda på Thor Ahlgren. 

De är våra vägvisare för att ständigt bli ett bättre och säkrare företag för medarbetare och kunder

Hållbarhet

SCIP

Thor Ahlgren arbetar med det nya avfallsdirektivet för att minska andelen produkter som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution och vi följer kemikalieinspektionens direktiv.

FTI / REPA

Thor Ahlgren tar producentansvar och rapporterar årligen till FTI / REPA den mängd förpackningar vi nyttjar i vår verksamhet. 

Energi

Vi nyttjar enbart fossilfri förnybar el i vår verksamhet och uppvärmningen sker genom el och tillvaratagande av värme från våra maskiner.

REACH & RoHS

Vi garanterar att våra produkter levereras i överensstämmelse med gällande REACH-förordning och RoHS-direktiv.

Conflict minerals

Vi uppfyller idag kraven gällande conflict minerals och handlar inte med mineraler med koppling till konfliktdrabbade områden.

Agenda 2030 och de globala målen
för en hållbar utveckling

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

På Thor Ahlgren var vi valt ut 6 mål att arbeta med och som vi har bedömt som mest relevanta för vår verksamhet och som vi direkt kan påverka:

Kontakt

Kontakta oss så hjälper vi dig 

Tel: +46 (0)370-798 00
Mail: jonas.fallberg@thorahlgren.se